Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2017, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2016. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí IV năm 2016, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính Quí III năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí III năm 2016 - có kèm Giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.